Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

MUNKÁLTATÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGI FÓRUMA

EGYESÜLET

 

 

Bevezető, alapelvek

 

A Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fóruma Egyesület, mint adatkezelő (továbbiakban „Adatkezelő”) a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú rendeletének (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban „Rendelet”) rendelkezéseinek és a vonatkozó törvényeknek megfelelően jár el.

 

Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Ön (továbbiakban „Érintett”) személyes adatok védelméhez fűződő jogait. Jelen tájékoztatóban foglaltakon túl felmerülő adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseik esetén az Adatkezelőtől további tájékoztatást kérhetnek jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségeken.

 

Az adatkezelési tevékenység során az Adatkezelő a Rendeletben meghatározott alapelveknek megfelelően jár el.

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya felöleli az Adatkezelő valamennyi olyan adatkezelési tevékenységét, amely során természetes személyek adatainak kezelésére kerül sor.

 

 

Adatkezelő adatai, elérhetőségei

 

Név: Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fóruma Egyesület

Székhely: 1116 Budapest, Albertfalva utca 3/A
Postai cím: 1116 Budapest, Albertfalva utca 3/A

Nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék, 13908

Adószám: 18031508-1-42

Telefonszám: 30/0956671 

E-mail: mef@mef.forum.hu

Honlap: www.mef.forum.hu

 

 

Adatkezelés célja

 

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés célja, hogy mind a tagjaival, mind az Adatkezelő által szervezett rendezvényre jelentkezőkkel hatékony kapcsolattartás működhessen. A tagokat, ill. jelentkezőket a szükséges információkról megfelelő időben tájékoztathassa, részükre a szükséges dokumentumokat megküldhesse.

 

 

 

 

A kezelt adatok köre, az Adatkezelés jogalapja, időtartama, adatok megismerésére jogosultak köre

 

1. Az Adatkezelő a tagok természetes személy kapcsolattartóinak nevét, munkakörét és e-mail címét kezeli. Az Adatkezelő az adatkezelést jogos érdek alapján végzi. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatot a jogos érdek megszűnéséig őrzi meg. A jogos érdek megszűnik, ha a tag tagsági viszonya megszűnik, vagy a tag másik kapcsolattartót jelöl ki. Az adatok megismerésére az Adatkezelő munkavállalója jogosult.

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatot a többi tag kapcsolattartói részére továbbítja. Az adattovábbítás célja, hogy a tagok kapcsolattartóikon keresztül közvetlenül is kapcsolatba léphessenek egymással, és az Adatkezelő tevékenységében aktívan és hatékonyan együttműködhessenek. Amennyiben az Adatkezelő a kezelt személyes adatot törli, erről a többi tagot kapcsolattartóikon keresztül értesíti.

 

2. Az Adatkezelő az általa szervezett rendezvényre jelentkezők természetes személy kapcsolattartóinak nevét, munkakörét, e-mail címét, természetes személy jelenkező esetén a természetes személy nevét, lakcímét, e-mail címét és telefonszámát kezeli. Az Adatkezelő az adatkezelést jogos érdek alapján végzi. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatot a jogos érdek megszűnéséig őrzi meg. A jogos érdek megszűnik, ha az Adatkezelő által szervezett rendezvény lezajlik. Az adatok megismerésére az Adatkezelő munkavállalója jogosult.

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatot nem továbbítja.

 

 

Az Adatkezelő weboldalán elérhető cookie-kkal kapcsolatos adatkezelés

 

Az Adatkezelő tájékoztatja a weboldalára (www.mef.forum.hu) látogatókat, hogy anonim felhasználó-azonosítók (cookie-k) alkalmazásával és azok Érintetti elfogadásával adatgyűjtés és adatkezelés valósul meg. Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása.

 

A weboldal Google Analytics cookie-t használ, melynek célja a weboldal látogatottsági statisztikáinak biztosítása.

 

Az Adatkezelő által használt cookie személyes adathoz nem fér hozzá, így azt nem is tárolja, hanem egy egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozatot oszt ki az Érintett számítógépére. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az Érintettet azonosítani, csak az Érintett számítógépének felismerésére alkalmas. Az anonim azonosítás segít a szolgáltatónak információt gyűjteni az ügyfelek internet használati szokásairól (pl. látogatások száma, időtartama, gyakorisága, eszköz információk) annak érdekében, hogy szolgáltatásaik színvonalát javíthassák.

 

A weboldal használatával az Érintett elfogadja a cookie-k használatát.

 

Amennyiben az Érintett szeretné elkerülni a cookie-k használatát, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, továbbá módja van bármikor az engedélyét visszavonni, az egyedi azonosító jelet törölni, ebben az esetben azonban lehetséges, hogy a szolgáltatásokat nem vagy nem olyan formában éri majd el az Érintett, mintha engedélyezte volna a cookie-k használatát. A cookie-k használatához szükséges beállításokról az egyes böngészők szolgáltatói nyújtanak további tájékoztatást.

 

 

Adatfeldolgozás

 

Az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

 

Adatbiztonság

 

Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Érintett adatainak biztonságáról. Az Adatkezelő adatbázisában tárolt Érintetti adatokhoz kizárólag az Adatkezelő erre kifejezett jogosultsággal rendelkező munkatársai férhetnek hozzá.

 

 

Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

Az Érintett bármikor jogosult

  • visszajelzést kapni arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapni.  
  • az Adatkezelő által kezelt pontatlan személyes adat helyesbítését kérni.
  • az Adatkezelő által kezelt személyes adatok törlését kérni. Az Adatkezelő az Érintett kérése alapján köteles a kért személyes adatokat törölni, ha (a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, vagy (b) az Érintett az Adatkezelő elérhetőségein keresztül visszavonja az adatkezelés alapját képező önkéntes hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, vagy (c) az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból vagy közvetlen üzletszerzési adatkezelés miatt tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy (d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy (e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell, vagy (f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyremekeknek történő, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor. Vannak azonban olyan esetek, amikor az Adatkezelő jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését. Erről az Adatkezelő az Érintettet megfelelően tájékoztatja.
  • az Adatkezelés korlátozását kérni, ha (a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, vagy (b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy (c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy (d) az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
  • személyes adatainak kezelése ellen tiltakozni, ha úgy véli, hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek az Adatkezelő jogos érdekével szemben. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  • személyes adatai magának vagy harmadik félnek való továbbítását kérni. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok továbbítása tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban történik.

 

 

 

Érintett jogérvényesítési lehetőségei

 

Jogellenes adatkezelés esetén az Érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül az Érintett jogosult arra is, hogy jogellenes adatkezelés esetén panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetőségei a következők: postcím: 1530 Budapest, Pf.:5; székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; tel.: +36(1)391-1400; fax: +36(1)391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.  

 

 

Adatkezelési Tájékoztató változásai

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse és a friss változatot weboldalán közzé tegye. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött személyes adatokra érvényes. A mindenkor hatályos tájékoztató elérhető az alábbi portálon: www.mef.forum.hu

 

Budapest, 2018. október 10.